دزفول نت

درباره سرويس هاي ارائه شده:


10.000ريال

20.000 ريال

دارنده مجوز شماره 167-21-11 مورخ 17/1/89 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
آدرس: دزفول خيابان آفرينش بين منتظري و طالقاني پلاک 183 شرکت پژوهش شبکه دزفول (دزفول نت) تلفن: 2241100(0641) دورنگار: 2240029(0641)